logodj2yicon2ficon2

„Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci”

Četvrtak, 21 Travanj 2022 09:40

U organizaciji Đakovačkog vodovoda d.o.o.,za osnovnoškolsku djecu održan je tjedan edukacije od 11. - 13.04.2022. godine u sklopu dosad najvećeg i najvrjednijeg projekt na području Općine Semeljci, EU projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda.

Na području Općine i aglomeracije Semeljci provodila se trodnevna edukacija u 7 škola; Matičnoj školi OŠ Josipa Kozarca u Semeljcima, te područnim školama PO Kešinci, PO Koritna, PO Mrzović, PO Vrbica te PO Forkuševci i PO Vučevci. Projektom edukacije ukupno je zahvaćeno 100-injak djece osnovnoškolskog uzrasta.

Edukacija školaraca odrađena je u obliku igrokaza/kviza u kojem se prikladno za osnovnoškolski uzrast govorilo o ciljevima na projektu, smanjenju izravnog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u površinske vode izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, važnosti očuvanja pitke vode, pravilnom zbrinjavanju i pročišćavanju otpadnih voda itd.

Moramo pohvaliti znanje naših malih sugrađana i s ponosom zaključiti kako će naše vodno blago biti u sigurnim rukama.

Na području koje obuhvaća projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“ trenutno ne postoji izgrađen sustav odvodnje niti pročišćavanja otpadnih voda.

U okviru ovog projekta izgradit će se i rekonstruirati cjevovod na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Općina Semeljci i Viškovci te Grada Đakova (naselja Koritna, Kešinci, Semeljci te Mrzović i Vrbica). Planira se izgradnja novih crpnih stanica, kao i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (4.800 ES). Za naselja Semeljci, Koritna, Kešinci, Mrzović i Vrbica izgradit će se sustav za prikupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda. Otpadne vode će se prikupljati zatvorenim kanalizacijskim sustavom te se cjevovodom odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Oborinske vode područja sakupljaju se i odvode mrežom otvorenih prometnih ili melioracijskih kanala u otvorene vodotoke i nije predviđeno njihovo upuštanje u javni odvodni sustav sanitarno-fekalne odvodnje.
Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda smještena je na sjeveroistoku naselja Semeljci, uz bujični vodotok Brana koji je predviđen i kao recipijent. Nakon obrade sanitarno-fekalnih voda u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda nastaje mulj.
Korisnik projekta je Đakovački vodovod d.o.o., a ukupna vrijednost iznosi 219.567.261,25 kuna; 69,3% bespovratna su sredstva EU, a preostalo sufinanciraju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (13,30%), Hrvatske vode (13,30%), Općina Semeljci (3,52%) i Đakovački vodovod (0,57%).

Naziv projekta: Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci | Ukupni iznos projekta:219.567.261,25 HRK | EU sredstva: 121.734.196,10 HRK | Fond: Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture AGLOMERACIJE SEMELJCI Đakovački vodovod d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“ je smješten u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općina Semeljci i Viškovci te Grada Đakova. Radovi na projektu podijeljeni su u 3 grupe te obuhvaćaju sljedeće:
• Grupa 1 - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radovi na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci
• Grupa 2 - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica
• Grupa 3 - Radovi na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture postići će se: 1. izgradnjom sustava odvodnje (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 26 crpnih stanica i 1.260 priprema za kućne priključke odvodnje), izgradnjom, rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe, izvedbom nadzorno upravljačkog sustava (obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe, duljine vodoopskrbnih cjevovoda ukupno 23.540 m, 2 stanice za podizanje tlaka, 136 priprema za kućne priključke na postojeći sustav vodoopskrbe, ugradnja opreme na 52 mjerno-regulacijske točke i 1.260 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje.), izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (kapacitet uređaja je 4.800 ES, drugog stupnja pročišćavanja s dodatnim uklanjanjem fosfora iz otpadne vode, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama i poljima za ozemljavanje viška aktivnog mulja.)

Naziv projekta: Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci | Ukupni iznos projekta:219.567.261,25 HRK | EU sredstva: 121.734.196,10 HRK | Fond: Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.